Projekt budżetu miasta Lublin na 2015 rok

08Gru14

Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.673.175.925 zł, z tego:
dochody bieżące w kwocie 1.454.608.096 zł i dochody majątkowe w kwocie 218.567.829 zł […] w tym: […]
5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
7.100.000,
[…]
8) dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za
pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 700.000 zł,
9) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42.000.000 zł.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości
1.770.853.972 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.402.337.822 zł i wydatki majątkowe
w kwocie 368.516.150 zł […] w tym: […]
7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii
i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7.100.000 zł,

§ 3
1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 97.678.047 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
1) emisji obligacji przychodowych – 20.000.000 zł,
2) kredytów – 77.678.047 zł.

§ 5
W budżecie miasta tworzy się rezerwy:
2) e) projekty z zakresu kultury w kwocie 500.000 zł.

Wydatki […]
port lotniczy 12 300 000[…]
Lokalny transport zbiorowy 150 757 700 (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej daje dochód 85 000 000, a w sumie wpływy ZTM to 114 258 800)
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 40 931 992
Drogi publiczne gminne 28 306 500
Drogi wewnętrzne 5 240 000
Administracja publiczna 108 108 523
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 725 000
Straż gminna (miejska) 8 322 100
Oświata i wychowanie 526 833 100
Stołówki szkolne i przedszkolne 18 962 120
Ochrona zdrowia 8 575 000
Pomoc społeczna 117 489 184
>Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 373 145
>Domy pomocy społecznej 26 006 200
>Ośrodki wsparcia 5 826 955
>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9 794 000
>Dodatki mieszkaniowe 12 800 000
>Zasiłki stałe 7 229 000
>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 20 740 000
Pozostała działalność 6 774 600
>wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4 719 000
>prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 24 000
>świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych 111 600
Żłobki 12 423 000
Powiatowe urzędy pracy 7 407 980
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 108 110 428
>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 129 500
>Schroniska dla zwierząt 3 300 000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 336 852
Biblioteki 12 759 000
Kultura fizyczna 65 495 635
>Obiekty sportowe 57 249 435
>Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 246 200
>>upowszechnianie kultury fizycznej 1 918 000
>>wspieranie kultury fizycznej 2 830 000
>zadania w ramach budżetu obywatelskiego 498 200
Transport i łączność 154 684 957
>Lokalny transport zbiorowy 72 591 320
>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 75 407 578
>Drogi publiczne gminne 6 686 059
Turystyka 1 283 900
Kultura fizyczna 7 507 991
>Obiekty sportowe 7 507 991
>>projekt „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 7 507 991

Planowane wydatki majątkowe:
Kultura Fizyczna
>Obiekty sportowe
>>budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie roboty wykończeniowe: posadzki, malowanie, montaż dna ruchomego, roboty wod.-kan., elektryczne, wyposażenie 103 269 872 (w 2015r. 36 880 435)
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
>Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną 121 772 787 (w 2015r. 42 617 665)
Turystyka
>Pozostała działalność
>>Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie 8 989 566 (w 2015r. 1 283 900)
Informatyka
>Pozostała działalność
>>Lubelska Biblioteka Wirtualna 3 759 035 (w 2015r. 1 869 531)
Kultura fizyczna
>Obiekty sportowe
>>Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu 199 426 703 (w 2015r. 7 507 991)
Gospodarka mieszkaniowa
>Zakłady gospodarki mieszkaniowej
>>budowa budynków mieszkalnych w os. Felin – dotacja dla ZNK 15 520 000 (w 2015r. 500 000)
Transport i łączność
>Infrastruktura portowa
>>Port Lotniczy Lublin SA – objęcie akcji 129 200 300 (w 2015r. 12 300 000)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
>Gospodarka ściekowa i ochrona wód
>>objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. 15 000 000 (w 2015r. 15 000 000)
Kultura fizyczna
>Pozostała działalność
>>objęcie akcji w Motor Lublin SA 700 000 (w 2015r. 700 000)
>>objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna 1 300 000 (w 2015r. 1 300 000)

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich
Ogółem 795 779 807 (w 2015r. 167 768 497)
Transport i łączność
>Lokalny transport zbiorowy
>>Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie 465 048 378 (w 2015r. 72 341 320)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
>Pozostała działalność
>>Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej 3 431 335 (w 2015r. 1 106 581)

Liczba mieszkańców miasta faktycznie zamieszkałych na dzień 31.12.2013 r. 343 598
[…]
Przychody 195 000 000 zł
Rozchody 97 321 953 zł
Deficyt 97 678 047 zł
Dług 1 258 439 998 zł

BudzetLublina2015StrukturaWydatkow

BudzetLublina2015StrukturaTransportLacznosc

BudzetLublina2015StrukturaOchronaZdrowia

Więcej informacji i cała treść projektu budżetu pod adresem: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=227032

Reklamy


No Responses Yet to “Projekt budżetu miasta Lublin na 2015 rok”

  1. Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: